August 2013

Regulering af pattedyr i yngletiden

I den seneste tid har pattedyrene fået en del opmærksomhed i dagspressen. Det skyldes, at Dyrenes Beskyttelse og Dansk Naturfredningsforening i brev til miljøministeren af 10. juli 2013 anbefaler, at der fremover kun gives tilladelse til regulering af rovdyr efter konkret vurdering foretaget af Naturstyrelsen.

Reglerne for regulering af arter er fastlagt i Bekendtgørelsen om vildtskader. Ifølge denne må skadevoldende vildt reguleres hele året rundt.  Dog gælder der forskellige regler for pattedyr og fugle.

 

Særligt for pattedyrene gælder  at disse må reguleres uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen mens der for regulering af fuglearter[1] kræves tilladelse fra Naturstyrelsen.

 

Reglerne for regulering af pattedyr gælder for følgende hjemmehørende arter:

 

Ræv, husmår og ilder, kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt og hare, vildkanin og vildsvin.

 

Dansk Pattedyrforening finder det relevant at vildtskadebekendtgørelsens bestemmelser revideres således, at pattedyr og fugle ligestilles.

 

Dansk Pattedyrforening mener, at jagt og regulering i arters yngletid i udgangspunktet er uacceptabel og at der bør ligge tungtvejende argumenter til grund for at tillade dette. Foreningen mener at vildtskadebestemmelserne bør være i tråd med jagtlovens formålsparagraf om at beskytte vildtet, særligt i yngletiden (§ 1, stk. 1) samt anbefalingerne fra det Dyreetiske Råd.

 

Dansk Pattedyrforening mener, at der skal lægges særlig vægt på bekendtgørelsens ordlyd om, at regulering må foregå i forsvarlige indhegninger. Et krav om forudgående tilladelse vil i højere grad kunne sikre at denne bestemmelse overholdes.

 

Dansk Pattedyrforening mener, at der forud for en tilladelse skal laves en saglig vurdering af problemets omfang samt, at problemet er forsøgt afhjulpet med afværgeforanstaltninger uden succes.

 

Særligt ræven er i dagens Danmark stort set fredløs, da voksne dyr i praksis må skydes hele året og ungerne 1. juni til 2013. Ræven er en del af den naturlige fauna i Danmark og dens frie færden i landskabet bør accepteres i videst mulig udstrækning.

 

Dansk Pattedyrforening hilser de to foreningers brev velkomment og ser med glæde på de politiske udmeldinger det indtil videre har afstedkommet. Vi håber at det resulterer i at også pattedyrene vil være beskyttet i yngletiden.


Dansk Pattedyrforening


Kontakt: Katrine  Meisner[1] undtaget: nilgås, amerikansk skarveand, sort svane