Om foreningen‎ > ‎

Vedtægter

Printvenlig version

Dansk Pattedyrforenings vedtægter § 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Pattedyrforening, forkortet DPF. Foreningens engelske navn er Danish Mammal Society.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er København.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at fremme interessen for pattedyr, udbrede kendskabet til dem og tage alle sådanne initiativer, som bestyrelsen mener nødvendige, for at forbedre deres levevilkår i Danmark. Dette søges opnået ved bl.a.:

a) mindst hvert tredje år at afholde Pattedyrmøde, hvor der orienteres om de nyeste resultater inden for dansk pattedyrforskning

b) afholdelse af ekskursioner

c) at skabe øget kontakt mellem pattedyrinteresserede

d) at stimulere pattedyrforskningen

e) opretholdelse af en hjemmeside

f) at udgive nyhedsbreve

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer optages alle med interesse for pattedyr og som har lyst til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Medlemmer betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent, der maksimalt kan være af en bestemt størrelse, som fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med Pattedyrmødet.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og angivelse af foreløbig dagsorden.

Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Fastsættelse af maksimumbeløb for årskontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse. Genvalg kan finde sted. 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. 9. Eventuelt

Stk. 6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af mindst 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen frem til næste generalforsamling, dog maksimalt for en 3-årig periode.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, kasserer, sekretær og web-redaktør. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsesbeslutninger kræver simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Af bestyrelsesmøderne udarbejdes et beslutningsreferat, der godkendes ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 8. Formanden - og i dennes fravær sekretæren - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, sekretæren eller kassereren. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21. maj 1991 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2004.