Om foreningen‎ > ‎

Nationalparker

Dansk Pattedyrforenings holdninger til nationalparker i Danmark

 

Dansk Pattedyrforening mener, at:

 1. Al Danmarks natur skal opfattes som værdifuld og bevaringsværdig.
 2. Politisk fokus skal lægges på helheden i forskellige områder af Danmark, hvori nationalparkerne kan indgå som et sammenhængende delområde.
 3. Nationalparker bør udpeges som kerneområder i større naturområder og ligeledes fungere som korridorer mellem disse.
 4. Danmarks eksisterende natur først og fremmest skal beskyttes med udgangspunkt i de hjemmehørende danske pattedyr og deres økologiske behov.
 5. Naturens egen-dynamik bør være den drivende kraft for at opnå en afvekslende natur.
 6. Nationalparkerne så vidt muligt skal kunne hvile i sig selv uden menneskelig forvaltning
 7. Eventuel naturpleje bør ske med de allerede eksisterende planteæderbestande (hjortevildt) og de domesticerede drøvtyggere, som hidtil har skabt bl.a. eng- og hedearealer i Danmark.
 8. Genudsættelse af vildsvin i naturskove dog vil kunne bidrage til en nødvendig bearbejdning af jorden, frem for at skulle opretholde denne maskinelt.
 9. Indførelse af nye arter af store græsædere (eksempelvis elge og bison) kun skal ske ud fra en faglig vurdering af biologisk nødvendighed, som efter vores mening ikke er til stede på nuværende tidspunkt.
 10. Udsætning af nye arter under hegn er på linie med etablering af dyreparker.
 11. I overensstemmelse med Bernkonventionen kan udsætning overvejes, såfremt det kan dokumenteres at arten, og evt. nødvendige hegn, er til gavn for allerede hjemmehørende pattedyrarter
 12. Hele beslutningsprocessen om nationalparker skal overholde de internationale konventioner som gælder på området:
  • IUCNs retningslinier for nationalparker
  • Biodiversitetskonventionen
  • Bern-konventionen
  • Bonn-konventionen
  • Ramsar-konventionen
  • EFs habitatdirektiv
  • EFs fuglebeskyttelsesdirektiv